Nacházíte se: Váhy Pecha s.r.o. » VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Váhy Pecha s.r.o.

ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „VOP“)

I. Subjekty smluvních vztahů

1.1 Váhy Pecha s.r.o. je obchodní společností IČ: 05110505, sídlem Osvobození 357/28, 696 01 Rohatec, vedená u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 93643 (dále jen „společnost Váhy Pecha“). Společnost Váhy Pecha je zaměřena na obchodování a servis s vahami, vážícími zařízeními, pokladními systémy, počítači, EZS a výrobu specifických vážících zařízení na zakázku (dále jen „zboží“ nebo „dílo“ nebo „produkty“), a to zejména pro zájemce z řad podnikatelů v rámci velkoobchodního a maloobchodního prodeje, v menší míře pak pro zájemce z řad spotřebitelů (dále jen „zákazníci“). Za společnost Váhy Pecha jedná v rozsahu oprávnění zapsaného v obchodním rejstříku její jednatel, popř. jednatelé. Za společnost Váhy Pecha je v rozsahu běžné obchodní činnosti oprávněn jednat její zaměstnanec s písemným pověřením jednatele a rovněž osoba s udělenou písemnou plnou mocí jednatele. Seznam oprávněných zaměstnanců k jednání za společnost v běžné obchodní činnosti je dostupný na adrese www.vahypecha.cz. Osobou oprávněnou k jednání v běžné obchodní činnosti je zejména zmocněný obchodní zástupce.

1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR, která uzavře se společností Váhy Pecha smluvní vztah (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto VOP.

1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto VOP, která uzavře se společností Váhy Pecha smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).

II. Smluvní závazkové vztahy

2.1 Společnost Váhy Pecha uzavírá smluvní závazkové vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“). Práva a povinnosti smluvních stran závazkových vztahů ze smlouvy kupní, o dílo, servisní, nájemní a dalších smluvních typů dílčích či rámcových (dále jen „obchodní smlouvy“), uzavřených mezi obchodní společností Váhy Pecha a zákazníkem, které nejsou sjednány přímo v obchodních smlouvách, uzavřených mezi obchodní společností Váhy Pecha a zákazníkem, se řídí těmito VOP, pokud tak obchodní smlouva stanoví.

2.2 Smluvní závazkové vztahy obchodní společnosti Váhy Pecha a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito VOP, a není-li ani takového ujednání, řídí se příslušnými obecně platnými právními předpisy. Pokud je v dílčí obchodní smlouvě upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo VOP ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti smluvních stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání a obsah VOP pro strany smlouvy závazné.

2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního závazkového vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.

III. Uzavření a obsah smluvního závazkového vztahu

3.1 K uzavření smluvního závazkového vztahu mezi společností Váhy Pecha a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy v podobě rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy nebo jen samostatné obchodní smlouvy, a to zásadně písemnou formou v tištěném nebo elektronickém provedení podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah případně uzavřenou písemnou rámcovou obchodní smlouvou a VOP, odkazuje-li na VOP rámcová obchodní smlouva. Jiné ústně uzavřené obchodní smlouvy se řídí výlučně obecně platnými právními předpisy.

3.2 Písemná tištěná obchodní smlouva je uzavřena po tištěné akceptaci tištěného návrhu obchodní smlouvy. Písemná tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem pro smluvní závazkové vztahy. Navrhovatelem písemné tištěné obchodní smlouvy je vždy společnost Váhy Pecha. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné tištěné obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné tištěné obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné tištěné obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci.

3.2.1 Rámcová písemná tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou rámcově upravující smluvní vztahy smluvních stran dílčích písemných tištěných i dílčích písemných elektronických obchodních smluv, a to v písemné tištěné formě.

3.2.2 Dílčí písemná tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné tištěné formě, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou písemnou tištěnou obchodní smlouvou.

3.2.3 Samostatná písemná tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou samostatně upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné tištěné formě.

3.3 Písemná elektronická obchodní smlouva je uzavřena po elektronické akceptaci elektronického návrhu samostatné obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti Váhy Pecha. Písemná elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem po smluvní závazkové vztahy s následujícími výjimkami. Písemná elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvních stran, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně sjednaných, popř. smluvními stranami běžně užívaných emailových adres nebo po přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Písemná elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran písemné elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Navrhovatelem písemné elektronické obchodní smlouvy je vždy společnost Váhy Pecha. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné elektronické obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné elektronické obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné elektronické obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci. Elektronická objednávka zákazníka vycházející z veřejně prezentované nabídky webu společnosti Váhy Pecha www.vahypecha.cz je akceptací návrhu písemné elektronické obchodní smlouvy společnosti Váhy Pecha, je-li z nabídky webu společnosti Váhy Pecha možno usoudit dostatek informací k uzavření smluvního závazkového vztahu. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak uvedeno v elektronickém návrhu obchodní smlouvy, který byl zákazníkem akceptován.

3.3.2 Emailová obchodní smlouva je uzavřena po emailové akceptaci emailového návrhu samostatné obchodní smlouvy (nevázané na jinou smlouvu) nebo dílčí obchodní smlouvy (vázané na písemnou-tištěnou rámcovou obchodní smlouvu podle odst. 3.2.1 těchto VOP), obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy.

3.3.3 Eshopová obchodní smlouva je uzavřena zadáním (potvrzením) objednávky zákazníka v eshopu, které je považováno za akceptaci eshopového návrhu společnosti Váhy Pecha k uzavření eshopové obchodní smlouvy. K uzavírání smluvních závazkových vztahů prostřednictvím eshopu obdrží zákazník od společnosti Váhy Pecha přihlašovací údaje na základě zákazníkem provedené registrace. Akceptaci návrhu eshopové obchodní smlouvy provede zákazník označením požadovaného zboží v eshopem stanovených cenách, přijetím platných VOP společnosti Váhy Pecha, výběrem způsobu úhrady, výběrem způsobu doručení zboží a potvrzením objednávky, popř. dalším obdobným úkonem, který eshop v rámci návrhu eshopové obchodní smlouvy vyžaduje. Návrh společnosti Váhy Pecha na uzavření eshopové obchodní smlouvy je nabídkou ve smyslu § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, s výhradou vyčerpání zásob a ztráty schopnosti podnikatele plnit. Společnost Váhy Pecha je povinna zákazníkovi nemožnost plnění bezodkladně oznámit. Oznámením nemožnosti plnění eshopová obchodní smlouva zaniká. Ze zániku eshopové obchodní smlouvy pro nemožnost plnění nevzniká zákazníkovi jakýkoliv nárok na plnění od společnosti Váhy Pecha, včetně nároku na případnou náhradu vzniklé škody. Zákazník, který má se společností Váhy Pecha uzavřenou rámcovou písemnou tištěnou smlouvou ve smyslu odst. 3.3.2 těchto VOP, se v eshopu společnosti Váhy Pecha zaregistruje jako zákazník s uzavřenou „rámcovou smlouvou“, pokud to eshop umožňuje.

 

3.4 Změny ujednání obchodní smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

IV. Předání a převzetí zboží a díla

4.1 Předání zboží či díla zákazníkovi provede společnost Váhy Pecha podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě. Není-li takového ujednání v případě zboží, společnost Váhy Pecha předá zboží zákazníkovi v sídle společnosti Váhy Pecha. Není-li takového ujednání v případě díla, společnost Váhy Pecha předá dílo zhotovované u zákazníka v místě zhotovení díla, v ostatních případech v sídle společnosti Váhy Pecha.

 4.2 Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě přepravy zboží či díla třetí osobou (přepravcem) sjednané společností Váhy Pecha, přechází nebezpečí škody na zboží či díle okamžikem převzetí zákazníkem. Nárok na náhradu škody způsobené na zboží či díle při přepravě dopravcem je zákazník povinen uplatnit u společnosti Váhy Pecha bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od dodání zboží či díla. Poškozené zboží či dílo je zákazník oprávněn převzít jen s potvrzením dopravce o poškození zboží či díla v přepravním dokladu. Ve stejné lhůtě do 48 hodin je zákazník povinen uplatnit u společnosti Váhy Pecha i případný nárok z vadného obsahu dodávky zboží či díla.

4.3 Bezdůvodné nepřevzetí zboží či díla zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy společnost Váhy Pecha umožní zákazníkovi zboží či dílo odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok společnosti Váhy Pecha na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží či díla sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu společnosti Váhy Pecha zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a společnost Váhy Pecha sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží či díla zákazníkem u společnosti Váhy Pecha ve výši 1 % z celkové ceny zboží či díla za každý den prodlení s převzetím nad rámec prvních 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží či díla je společnost Váhy Pecha oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy prodejem uschovaného zboží či díla. Za bezdůvodné nepřevzetí se nepovažuje nepřevzetí zboží či díla pro výskyt překážky převzetí na straně společnosti Váhy Pecha. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní společnost Váhy Pecha vystavením daňového dokladu. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a úschovné není dotčen nárok společnosti Váhy Pecha na zaplacení kupní ceny zboží či ceny díla.

V. Ceník produktů, platební podmínky

5.1 Ceník produktů společnosti Váhy Pecha zákazník nalezne na webové adrese společnosti a eshopu Váhy Pecha www.vahypecha.cz. Není-li cena produktů mezi smluvními stranami sjednána obchodní smlouvou, platí pro stanovení ceny produktů příslušná cena, uvedená v ceníku společnosti Váhy Pecha na webové adrese společnosti Váhy Pecha www.vahypecha.cz. U smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak platí příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že společnost Váhy Pecha je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

5.2 Provedení platby zákazníkem se řídí ujednáním obchodní smlouvy. Není-li ujednání obchodní smlouvy, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti v pokladně společnosti Váhy Pecha nebo bankovním převodem na běžný účet společnosti Váhy Pecha. Zákazník bere na vědomí omezení výše hotovostních plateb právním předpisem.

5.3 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi společností Váhy Pecha  a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení, nejméně však 12 dní od doručení faktury bez ohledu na datum vystavení. Úschovné za prodlení s převzetím zboží či služeb, smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok. Na úhradu kteréhokoliv finančního závazku smluvní strany je druhá ze smluvních stran oprávněna vystavit nejprve proforma fakturu a teprve po přijetí plné výše úhrady fakturu, která je daňovým dokladem. Ujednání předchozí věty má přednost před ostatním ujednáním těchto VOP a obchodních smluv, která stanoví povinnost vystavení daňového dokladu.

5.4 Společnost Váhy Pecha je oprávněna vystavit zákazníkovi zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním zboží či díla i bez předchozího ujednání o vystavení zálohové faktury, a to až do výše 70 % ceny zboží či díla, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu společnosti Váhy Pecha v termínu splatnosti zaplatit. Společnost Váhy Pecha není povinna předat zboží či dílo zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, společnost Váhy Pecha je oprávněna od uzavřené obchodní smlouvy odstoupit.

5.5 Každou fakturu lze vystavit nejdříve v okamžiku vzniku nároku na finanční plnění.

VI. Započtení splatných pohledávek a opravné daňové doklady

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního závazkového vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního závazkového vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně opravný daňový doklad (dále také „OPD“) k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. OPD lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může vystaveným OPD bezodkladně uhradit výstavci OPD své splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.

VII. Sankce za porušení smluvního ujednání

7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního závazkového vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou v obchodní smlouvě, jinak ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

7.2 Smluvní pokuty za specifické porušení obchodní smlouvy nebo těchto VOP jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto VOP.

7.3 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním obchodní smlouvy, jinak podle článku V. těchto VOP.

 

7.4 Záloha ceny plnění uhrazená zákazníkem do dispozice společnosti Váhy Pecha na základě zálohové faktury vystavené společností Váhy Pecha, se při neodebrání plnění zákazníkem bez zavinění společnosti Váhy Pecha stává smluvní pokutou za porušení smluvní povinnosti zákazníka odebrat smluvním závazkovým vztahem sjednané plnění od společnosti Váhy Pecha . Není-li smluvně sjednáno jinak, uhrazená záloha se stává smluvní pokutou 30. dnem ode dne, kdy měl zákazník první možnost plnění od společnosti Váhy Pecha převzít.

VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi společností Váhy Pecha se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

8.2 Poskytnutí záruky za jakost na produkty dodané zákazníkovi společností Váhy Pecha nad rámec zákonné odpovědnosti za vady musí být sjednáno obchodní smlouvou, popř. uvedeno v jednostranném písemném prohlášení společnosti Váhy Pecha o poskytnutí záruky, jinak platí, že záruka poskytnuta není. Pokud společnost Váhy Pecha poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.vahypecha.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako poskytnutá, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak.

8.3 Společnost Váhy Pecha neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi a škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě produktem společnosti Váhy Pecha s výjimkou případu, kdy ke vzniku škody došlo v důsledku skryté vady produktu společnosti Váhy Pecha a zákazník nemohl škodě zabránit ani přes veškeré úsilí, které bylo možné k předejití vzniku škody vynaložit. V ostatním se odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

IX. Reklamační řád

9.1 Při uplatnění práv z vadného plnění, záruky za jakost, vad díla a obdobných nároků z vad produktů dodaných zákazníkovi společností Váhy Pecha, je zákazník vždy povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku VOP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá společností Váhy Pecha či nikoliv.

9.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi společností Váhy Pecha posoudí a rozhodne pracovník společnosti Váhy Pecha (dále také „reklamace“). Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady společnosti Váhy Pecha, je-li taková vada odstranitelná, jinak společnost Váhy Pecha vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí společnost Váhy Pecha zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví opravný daňový doklad v souladu s článkem VI. těchto VOP. Reklamaci je společnost Váhy Pecha povinna vyřídit do 30 dnů od uplatnění nároku zákazníkem. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede společnost Váhy Pecha za sjednanou úplatu v souladu s ceníkem servisních oprav uvedeném na webové adrese společnosti Váhy Pecha www.vahypecha.cz. V případě nutnosti odstranit pečeť ověření při opravě vady vyplývající ze záruky doplní společnost  Váhy Pecha veškeré náležitosti ověření, včetně nové pečeti, na vlastní náklady. V opačném případě, tedy v případě odstranění vady nevyplývající ze záruky, je povinen zajistit veškeré ověření na své náklady sám zákazník. Zákazník tak může učinit objednávkou u společnosti Váhy Pecha s tím, že mu za ověření bude účtována cena dle platného ceníku. Bezplatné i úplatné odstranění vad produktů provedením opravy (dále jen „servis“) zajistí společnost Váhy Pecha v servisním středisku podle následujícího ujednání.

9.3 Při uplatnění nároku na provedení servisu je zákazník povinen dopravit vadný produkt do servisního střediska společnosti Váhy Pecha a předat jej servisnímu technikovi, nejde-li o pevně instalované dílo, u nějž se servis provádí vždy v místě instalace. Při předání do servisního střediska potvrzuje zákazník, že v případě, kdy se na vadu výrobku nebude vztahovat záruka poskytována společností Váhy Pecha, uhradí zákazník veškeré náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady a s jejím odstraněním dle platného ceníku společnosti Váhy Pecha. Pokud se jedná o úplatné odstranění vad mimo záruční závazek společnosti Váhy Pecha, uhradí zákazník současně s předáním díla servisní poplatek ve výši 300,- Kč jako zálohu na náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady, který bude následně započítán na cenu díla-odstranění vady. Na vyzvednutí výrobku ze servisu se použijí ustanovení čl 9.7 obdobně.

9.4 Seznam servisních středisek společnosti Váhy Pecha zákazník nalezne na webové adrese společnosti Váhy Pecha www.vahypecha.cz, popř. mu bude sdělen na osobní či telefonický dotaz v sídle společnosti Váhy Pecha. Centrální servisní středisko společnosti Váhy Pecha je umístěno v sídle společnosti Váhy Pecha. Zákazník je oprávněn zajistit si servis vadného produktu i u smluvních partnerů společnosti Váhy Pecha, oprávněných k poskytování servisu produktů společnosti Váhy Pecha. Zásah do vadného produktu jinou osobou než servisním technikem společnosti Váhy Pecha či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu, má za následek zánik odpovědnosti společnosti Váhy Pecha za vady produktu, do něhož zasáhla neoprávněná osoba. Ceny servisu se řídí ceníkem servisu, kde je servis proveden.

9.5 Smluvní strany si mohou dohodnout provedení servisu v prostorách zákazníka, přičemž zákazník bere na vědomí, že provedení servisu mimo prostory společnosti Váhy Pecha či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu je servisním střediskem samostatně zpoplatněno. Za provedení servisu se považuje i instalace zařízení, uvedení zařízení do provozu, programování a nastavování zařízení, není-li obchodní smlouvou ujednáno jinak.

9.6 Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, servisní středisko provede servis do 30 dnů od převzetí vadného produktu k servisu. V případech bezplatného servisu má zákazník nárok na náhradu důvodných a přímo souvisejících nákladů s uplatněním bezplatného servisu.

9.7 Zákazník je povinen si produkt vyzvednout ve lhůtě 5 dní od oznámení společnosti Váhy Pecha o provedení servisu nebo ve lhůtě 5 dní od uplynutí 30denní lhůty k provedení servisu, a to v servisním středisku společnosti Váhy Pecha nebo jeho smluvního partnera. Nebude-li produkt ve lhůtě zákazníkem vyzvednut, je společnost Váhy Pecha povinna produkt po dobu 6 měsíců uložit a skladovat, za což je oprávněna účtovat zákazníkovi skladné dle ceníku společnosti Váhy Pecha. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je společnost Váhy Pecha oprávněna produkt prodat a z výtěžku prodeje uspokojit veškeré své pohledávky za zákazníkem a zbylou část výtěžku je povinna odevzdat zákazníkovi.

X. Spotřebitelské smlouvy

10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Zákazník – spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (zejména internet nebo telefon) nebo mimo obchodní prostory společnosti Váhy Pecha.

10.1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí zboží v případě kupní smlouvy nebo uzavřením smlouvy v případě smlouvy o dílo.

10.1.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, bylo-li oznámení před uplynutím této lhůty odesláno.

10.1.4 Odstoupení od smlouvy učiní zákazník-spotřebitel písemně, například formou vyplnění a zaslání níže uvedeného vzorového formuláře.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Váhy Pecha s. r. o

IČ: 05110505,

Osvobození 357/28,

696 01 Rohatec

Odesílatel:

………………………………….

………………………………….

…….       ……………………..

Tímto odstupuji od kupní smlouvy / smlouvy o dílo uzavřené mezi mnou, jakožto kupujícím / objednatelem, a společností Vahy Pecha s.r.o.,  IČ: 05110505, sídlem Osvobozená 357/28, 696 01 Rohatec, jakožto prodávajícím / zhotovitelem, dne ……………..

V…………………dne………….

……………………..

spotřebitel

10.1.5 V případě uzavření smlouvy o dílo začne společnosti Váhy Pecha běžet doba pro zhotovení díla až po uplynutí lhůty pro odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.1.6 Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Váhy Pecha bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení, zboží, které od něho obdržel, nazpět v nepoškozeném stavu. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník-spotřebitel.

10.1.7 Společnost Váhy Pecha navrátí bez zbytečného odkladu od navrácení nepoškozeného zboží veškeré platby přijaté v souvislosti s předmětnou smlouvou zákazníku-spotřebiteli. Platby budou navráceny dle volby zákazníka-spotřebitele. Nezvolí-li zákazník-spotřebitel jinou variantu, budou peněžní prostředky navráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka-spotřebitele uvedenou ve smlouvě.

10.1.8 Zákazník-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka-spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

10.2 Reklamace

10.2.1 Společnost Váhy Pecha vystaví zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí reklamace včetně popisu reklamované vady a nároku, který si zákazník-spotřebitel zvolil, jakož i data přijetí reklamace. Písemná forma zůstává zachována i v případě užití elektronické komunikace.

10.2.2. Společnost Váhy Pecha je povinna rozhodnout o reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne oznámení. V případě zamítnutí reklamace je společnost Váhy Pecha povinna toto řádně odůvodnit.

XI. Řešení sporů

11.1 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-spotřebiteli a společností Váhy Pecha, bez ohledu na předmět sporu a výši uplatněného nároku, jakož i všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli a společností Váhy Pecha, mimo spory o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

11.2 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem mimo Českou republiku a společností Váhy Pecha o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

11.3 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem v České republice a společností Váhy Pecha o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva ČR u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

11.4 Pro určení pravomoci a příslušnosti obecných soudů či rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu je rozhodující stav ke dni podání žaloby.

XII. Doručování písemností, komunikace

12.1 K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního závazkového vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního závazkového vztahu v záhlaví obchodní smlouvy, popř. při registraci v eshopu nebo v textu emailu, jinak uvedené ve veřejných registrech. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres, popř. adres smluvní stranou běžně užívaných. Změny veškerých kontaktních údajů jsou vůči druhé smluvní straně účinné až prokázaným oznámením. Za okamžik doručení písemnosti druhé smluvní straně se považuje 3. den od předání písemnosti poskytovateli poštovních služeb, popř. den odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.

 

12.2 Telefonický, faxový a emailový kontakt společnosti Váhy Pecha je uveřejněn na webové adrese www.vahypecha.cz, která je pravidelně aktualizována. Telefonický, faxový a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník společnosti Váhy Pecha při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. společnosti Váhy Pecha zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.

XIII. Trvání smluvního vztahu

13.1 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou rámcový smluvní vztah vzájemně písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů s okamžitou platností. I po doručení výpovědi druhé smluvní straně však platí ujednání rámcové obchodní smlouvy pro všechny již uzavřené dílčí obchodní smlouvy.

13.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

XIV. Podmínky pro užití vybraných produktů

14.1 OEM  produkty

14.1.1 OEM produkty se rozumí softwarové produkty (programy), které nelze prodávat koncovým uživatelům samostatně ani samostatně užívat, ale prodávat a užívat pouze jako součást určeného hardwarového zboží. OEM produkty, jež zákazník zakoupil u společnosti Váhy Pecha, smí zákazník prodávat třetím osobám a sám užívat jen s příslušným novým hardwarovým zbožím, tj. při současné instalaci do nového hardwaru.

14.1.2 Zákazník je povinen předat třetí osobě (koncovému uživateli) spolu s programovým produktem typu OEM licenční kartu příslušného OEM produktu.

14.1.3 V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v odst. 14.1.1 nebo 14.1.2 článku XIII. těchto VOP, je povinen společnosti Váhy Pecha zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká odpovědnost zákazníka za škodu způsobenou společnosti Váhy Pecha, výrobci OEM produktů, popř. třetím osobám.

14.2 NFR  produkty

14.2.1 „NFR“ produkty se rozumí cenově zvýhodněné softwarové produkty (programy) určené výhradně k prezentaci produktů zákazníkem třetím osobám.

14.2.2 NFR licence jsou určeny výhradně pro zákazníka a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

14.2.3 V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v odst. 14.2.1 nebo 14.2.2 článku XIII. těchto VOP, je povinen společnosti Váhy Pecha zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká odpovědnost zákazníka za škodu způsobenou společnosti Váhy Pecha, výrobci NFR produktů, popř. třetím osobám.

XV. Duševní vlastnictví

Veškeré produkty zakoupené u společnosti Váhy Pecha či jinak dodané společností Váhy Pecha zákazníkovi, podléhají duševnímu vlastnictví společnosti Váhy Pecha nebo dodavatelů společnosti Váhy Pecha a zákazník nesmí tyto produkty kopírovat, napodobovat ani si kopie či napodobeniny si jinak obstarávat a šířit. Duševním vlastnictvím se rozumí zejména ochrana vlastnictví autora k jeho autorskému dílu, ochrana vlastníka ochranné známky, ochrana vlastníka patentu, vynálezu, užitného a průmyslového vzoru či ochrana označení původu. Prodej originálních produktů od společnosti Váhy Pecha zákazníkem třetím osobám, určených k prodeji třetím osobám, ani propagace originálních produktů není porušením práv duševního vlastnictví. V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen společnosti Váhy Pecha zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

XVI. Informační povinnost, mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Smluvní strany mají povinnost poskytovat si vzájemně veškeré informace k dosažení účelu smluvního vztahu. Ke třetím osobám jsou smluvní strany povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu dozvěděli, a které podléhají obchodnímu tajemství. Smluvní strany jsou při naplnění účelu smluvního vztahu povinny zabezpečit ochranu osobních údajů osob v souladu s právním předpisem.

XVII. Zapůjčení předmětů a zařízení k podpoře prodeje

Předměty a zařízení k podpoře prodeje produktů společnosti Váhy Pecha, které společnost Váhy Pecha zapůjčí zákazníkovi, je zákazník povinen vrátit společnosti Váhy Pecha do 20 dnů od vyzvání k vrácení takových předmětů a zařízení nebo ve stejné lhůtě od ukončení smluvního vztahu smluvních stran. V uvedené lhůtě je zákazník povinen předměty a zařízení doručit nepoškozené do sídla společnosti Váhy Pecha. Při nedodržení lhůty k vrácení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit společnosti Váhy Pecha smluvní pokutu ve výši 1 % pořizovací ceny nevrácených předmětů a zařízení za každý den prodlení s vrácením.

XVIII. Kontakt zákazníka s dodavateli společnosti Váhy Pecha

Zákazník po dobu trvání smluvního vztahu se společností Váhy Pecha nesmí kontaktovat dodavatele ani subdodavatele společnosti Váhy Pecha bez výslovného souhlasu společnosti Váhy Pecha s výjimkou zákazníků, jejichž kontakt s dodavateli či subdodavateli společnosti Váhy Pecha vznikl před vznikem smluvního vztahu zákazníka se společností Váhy Pecha, popř. kontaktování dodavatelů či subdodavatelů společnosti Váhy Pecha nesouvisející se zbožím dodávaným společností Váhy Pecha zákazníkovi. V případě porušení tohoto zákazu vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit společnosti Váhy Pecha smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé dílčí porušení uvedeného zákazu. U dodání vybraných produktů z nabídky společností Váhy Pecha, které společnost Váhy Pecha odebírá od svých dodavatelů, zejména u vybraných softwarových produktů, předpokládá společnost Váhy Pecha umožnit dodání produktu zákazníkovi přímo od svého dodavatele za smluvními stranami sjednaných podmínek. V těchto případech je zákazník oprávněn kontaktovat dodavatele společnosti Váhy Pecha k řešení realizovaného obchodu.