Nacházíte se: Váhy Pecha s.r.o. » prohlaseni

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

1.                  Správce osobních údajů

Společnost Váhy Pecha s.r.o. se sídlem Osvobození 357/28, 69601 Rohatec IČ: 05110505, DIČ: CZ05110505, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 93643, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.                  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3.                  Zdroje osobních údajů

-přímo od subjektů údajů

-velkoobchod

-veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 4.           Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu                   údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

-popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

-další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

-údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5.            Kategorie subjektů údajů

-zákazník správce

-zaměstnanec správce

-dopravce

-dodavatel služby

-návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem

-jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

-uchazeč o zaměstnání

6.            Kategorie příjemců osobních údajů

-velkoobchodníci

-finanční ústavy

-veřejné ústavy

-zpracovatel

-smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

-státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

-další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7.            Účel zpracování osobních údajů

-účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

-jednání o smluvním vztahu

-plnění smlouvy

-ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

-archivnictví vedené na základě zákona

-výběrová řízení na volná pracovní místa

-plnění zákonných povinností ze strany správce

-ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8.            Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9.            Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10.         Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

-subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

-zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

-zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

-zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

-zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

-zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

11.          Práva subjektů údajů

 

1)                  V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

-účelu zpracování,

-kategorii dotčených osobních údajů,

-příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

-veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

-skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2)            Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí             zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

               -Požádat správce o vysvětlení.

               -Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,

                provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

               -Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní

                 neprodleně závadný stav.

               -Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo  

                  obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

               - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na

                   dozorový úřad přímo.

               -Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

                    náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

                    Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.